Khai mạc hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

15:06 | 13/08/2018
Sáng ngày 13/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 - Với chủ đề: "Ngoại giao Việt Nam: chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII", đã chính thức khai mạc với sự tham dự của hơn 700 đại biểu.
Khai mạc hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị ngành ngoại giao lần này là nhìn lại quá trình gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng về đối ngoại, trên cơ sở đó đề xuất các phương hướng, biện pháp để thực hiện nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm cho những năm tới; đồng thời góp phần vào việc chuẩn bị tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới và chuẩn bị Văn kiện Đại hội 13 của Đảng.

Đề cập một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngoại giao tới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác đối ngoại, dám nghĩ, dám làm, dám vượt ra khỏi những tư duy, những lĩnh vực quen thuộc để có suy nghĩ và hành động vượt tầm quốc gia, đạt tới tầm khu vực và quốc tế.

Tổng bí thư nhấn mạnh đặc biệt đối với các vấn đề thuộc lợi ích cốt lõi của Việt Nam đòi hỏi  ngành ngoại giao  phải thể hiện tiếng nói mạnh mẽ hơn và lập trường đối ngoại tích cực hơn, trước hết ở trong khu vực. Đồng thời,  mạnh dạn đột phá, sáng tạo, tìm ra cách làm mới, mở rộng ra các lĩnh vực mới, tìm kiếm các đối tác mới, hướng đi mới.

 

Nguồn: VTV4.VTV.VN

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam