Chiến thắng Đường 9 Khe Sanh, biểu tượng của sức mạnh Việt Nam
200

17:06 | 10/07/2018