Nghệ nhân Phạm Hồng Vinh và dòng tranh kính đầu tiên tại Việt Nam
200

16:57 | 10/07/2018