Kiều bào tại Pháp tham gia diễu hành chống Monsanto sản xuất chất độc màu da cam/dioxin
200

08:21 | 21/05/2019