Người Việt tại Houston khắc phục bão Harvey
200

16:16 | 08/09/2017