Đêm Gala quyên quỹ mở rộng không gian nghệ thuật tại nhà bảo tàng Cernuschi, Pháp
200

Đêm Gala quyên quỹ mở rộng không gian nghệ thuật tại nhà bảo tàng Cernuschi, Pháp
09:59 | 09/10/2019