Nghị viện Châu Âu điều trần về hiệp định thương mại với Việt Nam
200

Nghị viện Châu Âu điều trần về hiệp định thương mại với Việt Nam
13:34 | 12/10/2018