Cấm đánh cá tại Vịnh Thái Lan
200

05:37 | 12/06/2019