Tết cộng đồng tại Bắc Kinh, Trung Quốc
200

06:48 | 20/01/2020