Bộ trưởng Tô Lâm thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Lào
200

06:42 | 14/02/2020