Tiếp nhận viện trợ của nhân dân Oman ủng hộ nhân dân Việt Nam bị ảnh hưởng lũ lụt
200

Tiếp nhận viện trợ của nhân dân Oman ủng hộ nhân dân Việt Nam bị ảnh hưởng lũ lụt
10:53 | 25/09/2021