Hỗ trợ bệnh nhân từ Quần đảo Trường Sa về bờ cấp cứu
200

Hỗ trợ bệnh nhân từ Quần đảo Trường Sa về bờ cấp cứu
11:45 | 24/09/2022