Thủ tướng tiếp Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Brazil – Việt Nam
200

05:33 | 27/09/2023