Việt Nam đã có vải thiều không hạt
200

02:24 | 19/06/2023