45 năm Việt Nam - Liên Hợp Quốc
200

45 năm Việt Nam - Liên Hợp Quốc
04:42 | 19/09/2022