Kiều bào và hải trình Trường Sa, nhà giàn DK1 2022 - Hải trình đại đoàn kết dân tộc (English Subtitles)
200

Kiều bào và hải trình Trường Sa, nhà giàn DK1 2022 - Hải trình đại đoàn kết dân tộc (English Subtitles)
08:21 | 12/07/2022