Những "bông hồng thép" Việt Nam tại các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc
200

Những "bông hồng thép" Việt Nam tại các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc
14:57 | 10/12/2022