Hoàn thiện thể chế công tác cán bộ - Nền tảng vững chắc cho một nhiệm kỳ Đại hội XIII 'đức - tài'

01:59 | 19/01/2021
Bổ nhiệm sai - chuyện "thâm căn cố đế" đã từng bước được giải quyết bởi đường lối, quyết định sáng suốt của Đảng, từ đó, giúp củng cố niềm tin từ nội bộ Đảng, từ nhân dân.
Hoàn thiện thể chế công tác cán bộ - Nền tảng vững chắc cho một nhiệm kỳ Đại hội XIII 'đức - tài'
Hoàn thiện thể chế trong công tác cán bộ
"Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" là một trong những nhiệm vụ trong tâm được Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đặt ra.
 
Với việc cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XII, trong nhiệm kỳ này, Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, với một loạt giải pháp đồng bộ, tổng thể, toàn diện. Công tác cán bộ được quan tâm một cách xứng tầm, thực sự là công việc "then chốt của then chốt". Từ đó, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ trong nhiệm kỳ Đại hội XII đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét, thu được những kết quả quan trọng.

Trong nhiệm kỳ này, một loạt Nghị quyết, quy chế, quy định đã được hoàn thiện và ban hành, thể hiện quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; những tiêu cực trong công tác cán bộ đã từng bước được chấn chỉnh, ngăn chặn.

Có thể nói, chưa có nhiệm kỳ Đại hội nào, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp uỷ Đảng lại quan tâm chỉ đạo, tập trung lãnh đạo về công tác xây dựng Đảng như nhiệm kỳ này. Trong đó thể chế về công tác cán bộ được đặt lên hàng đầu, với nhiều đổi mới, từ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ cho đến công tác luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Để có thêm căn cứ cho việc lựa chọn nhân sự, trong nhiệm kỳ, Bộ Chính trị cũng đã ban hành Quy định 214 về Khung tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. So với Quy định trước đây, nhiều tiêu chuẩn và tiêu chí được đặt cao hơn, rõ hơn. Đặc biệt, Quy định 214 làm rõ hơn tiêu chuẩn "uy tín cao trong nhân dân".

Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng cũng quy định: nhân sự tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025, cả tái cử và tham gia lần đầu đều phải được giới thiệu theo quy trình 5 bước, qua 5 hội nghị. Thay vì quy trình 3 bước như những nhiệm kỳ trước đây.

Điểm mới khác biệt so với quy trình lưu hành trước đó là tại Hội nghị cán bộ chủ chốt, đại biểu tham dự Hội nghị có quyền giới thiệu nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia cấp ủy khóa mới. Mà nhân sự này có thể chưa được nằm trong dự kiến của cấp ủy khóa cũ.

Tiêu chuẩn chức danh cao hơn, tiêu chí đánh giá chặt chẽ hơn, quy trình cũng ngày càng mở rộng dân chủ. Sự kết hợp đồng bộ này giúp việc chọn người đúng hơn, trúng hơn.

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác cán bộ đã có nhiều đổi mới, tiến bộ. Các quy trình ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, khoa học và dân chủ hơn. Nhờ đó, chất lượng của đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên.

Tuy nhiên, sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Thời gian tới cũng là giai đoạn chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện, trưởng thành trong chiến tranh sang lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hoà bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau. Những điều đó tác động mạnh mẽ, toàn diện, sâu sắc đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. 

Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Điều mà cán bộ, đảng viên và nhân dân mong mỏi nhất là làm sao Đảng sáng suốt lựa chọn cho được những cán bộ vừa có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, vừa có trí tuệ, tầm nhìn, có cả đức và tài.

 

Nguồn: VTV.VN